Politica de prelucrare a datelor

Începând cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

1. Scop și definiții relevante în contextul protecţiei datelor cu caracter personal

Această politică are drept scop informarea unitara a oricărei persoane fizice ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către  operaevents.ro și se aplica următoarelor persoane, denumite împreuna in mod generic „Persoane vizate”:

 • Clientul (chiar și după încetarea relației contractuale), potențiali clienți, persoane de contact din partea clientului, persoane cu care  operaevents.ro derulează tranzacții ocazionale, reprezentanții legali sau convenționali ai Clientului, precum și Împuterniciții Clientului;
 • Angajații  operaevents.ro;
 • Candidații care doresc sa ocupe posturi în cadrul  operaevents.ro;
 • Vizitatorii site-ului operaevents.ro

Următoarele documente au fost actualizate, în temeiul aplicării prevederilor GDPR:

 • Politica de utilizare cookies https://operaevents.ro/cookies-policy/

Definiții relevante în contextul protecţiei datelor cu caracter personal:

Date cu caracter personal = orice informaţie privind o persoana fizica identificată sau identificabilă; O persoana fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare a datelor cu caracter personal = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ştergerea sau distrugerea;

Operator = înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Persoană împuternicită de operator (sau Procesator) = înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Destinatar = înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

Parte terță =  înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimțământ al persoanei vizate = înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecţia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condiţiile în care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obţine de la operatorul de date la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, ştergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit și într-un format uşor de citit, precum și dreptul ca aceste date sa fie transmise de către  operaevents.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează s facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativa, ;

Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabila în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

În cazul în care dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menţionate mai sus în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv,  operaevents.ro poate:

 • fie să perceapă o taxă rezonabila ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac în instanță.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 • Dacă sunteți client al Site-ului,  operaevents.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul  operaevents.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google,  operaevents.ro va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.
 • Dacă sunteți vizitator al Site-ului,  operaevents.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

 • Dacă sunteți client al Site-ului,  operaevents.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
  • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi  operaevents.ro, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
   Temei legal al prelucrării: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și  operaevents.ro, sau pașii premergători încheierii unui contract în vederea furnizării produselor prezentate pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și  operaevents.ro.
  • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă  operaevents.ro în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
   Temei legal al prelucrării: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea  operaevents.ro de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci și imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
  • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de  operaevents.ro, prin intermediul Site-ului.
   Temei legal al prelucrării: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
   Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.
   Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative în relația dumneavoastră cu site-ul  operaevents.ro.
  • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.
   Temei legal al prelucrării: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al  operaevents.ro de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative în relația dumneavoastră cu site-ul  operaevents.ro.
 • Dacă sunteți vizitator al Site-ului,  operaevents.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
  • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de  operaevents.ro, prin intermediul Site-ului.
   Temei legal al prelucrării: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
   Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.
   Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative în relația dumneavoastră cu site-ul  operaevents.ro.
  • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site.
   Temei legal al prelucrării: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al  operaevents.ro de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
   Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative în relația dumneavoastră cu site-ul  operaevents.ro.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu,  operaevents.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina  operaevents.ro (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu,  operaevents.ro va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing,  operaevents.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de  operaevents.ro pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare,  operaevents.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină  operaevents.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către  operaevents.ro prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către  operaevents.ro pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către  operaevents.ro, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea  operaevents.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către  operaevents.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor,  operaevents.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către  operaevents.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al  operaevents.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care  operaevents.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă ne contactați.